Dětský tábor/ Summer camp (dále jen „pobyt“) v areálu rekreačního střediska Jemčina 18, 739 01 Třeboň (dále jen „tábor“) v roce 2024 podléhají následujícím smluvním ujednáním.

a) Pořadatel pobytu:

David Krejčík

Romana Schmittová | IČO: 06498850

dále jen „provozovatelé“

a

b) Zákonný zástupce dítěte

(dále jen „objednatel“)

uzavírají tuto smlouvu:

I. Přihlášení k pobytu

 1. Pro přihlášení dítěte k pobytu na Summer camp využije objednatel elektronickou přihlášku na internetových stránkách SUMMER CAMP – ROSCH-ART (roschdesign.cz). Pro vznik rezervace je objednatel povinen přihlášku vyplnit řádně a pravdivě.
 2. S doručením řádně vyplněné elektronické přihlášky pořadatelům (tedy bezprostředně po odeslání) vzniká objednateli předběžná rezervace pobytu. Předběžná rezervace je platná 5 pracovních dnů v případě, že objednatel zvolil platbu zálohou nebo úhradu celé částky. Pokud objednatel zvolil úhradu pobytu na základě vystavené faktury (například pro zaměstnavatele objednatele), předběžná rezervace je platná do data splatnosti vystavené faktury. Vystavit fakturu za pobyt pořadateli je z kapacitních důvodů možné do 21.7. včetně, přičemž splatnost faktury je v takovém případě možné stanovit nejpozději k datu 25.7.2024.
 3. Odesláním elektronické přihlášky zákonný zástupce stvrzuje, že je obeznámen se zněním smluvních podmínek a souhlasí s nimi.
 4. Přihlášky je možné podávat od vypsání táboru, uzávěrka přihlášek končí 7 dní před začátkem pobytu/campu, nedojde-li dříve k jeho vyprodání.
 5. K uzavření smluvního vztahu dochází v okamžiku uhrazení zálohy či plné ceny pobytu na účet pořadatele objednatelem, čímž se předběžná rezervace stává závaznou. V případě hrazení pobytu třetí stranou (zejména zaměstnavatelem objednatele) vzniká smluvní vztah v okamžiku řádného uhrazení faktury vystavené provozovatelem.
  Po připsání platby na účet pořadatele zašle pořadatel objednateli potvrzení o vzniku závazné rezervace, a to nejpozději do 7 kalendářních dnů od připsání platby.
 6. Pokud rezervace není ve lhůtě pěti pracovních dnů (nebo do termínu splatnosti faktury) potvrzena ze strany objednatele úhradou zálohové platby či plné ceny pobytu na účet pořadatele, vyhrazují si pořadatelé právo nabízet místo dál jiným zájemcům.

II. Rozsah a cena služeb

 1. Smluvní cena pobytových campů/kurzů je uvedena na webových stránkách www.roschdesign.cz. Plná cena či záloha se považuje za uhrazenou v okamžiku připsání platby na účet pořadatele. Pokud rodič zvolí platbu zálohou, doplatek 3.000 Kč zaplatí v hotovosti pořadatelům při nástupu dítěte na tábor/camp. Dojde-li ke změně ceny u vybraného termínu pobytu, je pro objednatele závazná cena, jež byla platná při přijetí elektronické přihlášky pořadatelem.
 2. Cena pobytu zahrnuje ubytování v chatce, stravování šestkrát denně (běžný stravovací režim dle platných právních norem bez možnosti diet) a pedagogický a zdravotnický dozor všech účastníků tábora dle účinných legislativních norem vztahujících se na dětské hromadné pobytové akce. Cena nezahrnuje dopravu na místo konání akce ani úrazové pojištění účastníků.
 3. Charakter ubytování odpovídá stáří rekreačního areálu.
 4. Nástup na táboře je v den zahájení mezi 14. a 16. hodinou. Stravování začíná večeří. Při řádném ukončení pobytu si objednatel vyzvedne své dítě na táboře v den ukončení objednaného tábora/campu mezi 9. a 11. hodinou. Stravování končí snídaní.
 5. Sourozeneckou slevu je možné uplatnit pouze po předchozí domluvě. Podmínkami pro uplatnění sourozenecké slevy (uplatňuje se automaticky) jsou pak společné příjmení děti a alespoň jeden společný zákonný zástupce. V době táborového pobytu musí být oba sourozenci v péči svých zákonných zástupců.

III. Změny služeb

 1. Pořadatelé jsou oprávněni změnit termín či areál konání tábora, pokud nastanou okolnosti, které mu brání uskutečnit pobyt podle předem sjednaných podmínek, a které úmyslně nezpůsobil.
 2. V případě změny termínu konání tábora či změny pobytového areálu jsou pořadatelé povinni oznámit objednateli tuto skutečnost bez zbytečného odkladu. Nesouhlasí-li objednatel s touto změnou, je oprávněn do 5 pracovních dnů od jejího oznámení pořadatelů od smlouvy odstoupit. V takovém případě jsou pořadatelé povinni vrátit částku uhrazenou objednatelem v plné výši a bez zbytečného odkladu.

IV. Odstoupení od smlouvy objednatelem

 1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy a tím zrušit smluvní vztah s pořadateli, před zahájením pobytu či v jeho průběhu. Může tak učinit prostřednictvím e-mailu zaslaného na adresu rosch@roschdesign.cz. Datem odstoupení od smlouvy je rozuměn den doručení tohoto oznámení pořadatelům, ať už elektronicky, nebo písemnou cestou.
 2. V případě zrušení závazné rezervace objednatelem jsou pořadatelé oprávněni účtovat následující storno poplatky:
 3. a) V případě zrušení do 23. 7. 2024 bude účtován administrativní poplatek 500 Kč.
 4. b) V případě zrušení v termínu do 31. 7. 2024 bude účtován storno poplatek ve výši odpovídající 50% zálohové platby pro vybraný tábor/camp.
 5. c) V případě zrušení v termínu od 1. 8. 2024 bude provozovatelem účtován storno poplatek odpovídající zálohové částce za příslušný tábor/camp.
 6. Při opožděném nástupu k táborovému pobytu není objednatel oprávněn požadovat finanční kompenzaci za pozdní začátek plnění.
 7. Při zajištění vhodného náhradníka objednatelem storno poplatek nebude účtován. O takové změně musí objednatel pořadatele vyrozumět prostřednictvím e-mailu na adresu rosch@roschdesign.cz nejpozději 7 dní před začátkem příslušného pobytového táboru/campu.
 8. Při předčasném odjezdu dítěte z tábora může objednatel uplatnit nárok výhradně jen na proplacení poměrné části stravovacího limitu
  (počítáno ode dne následujícího po dni odjezdu), a to v případě, kdy nárokovaná vratná částka přesahuje 390 Kč.
 9. Objednatel bere na vědomí doporučení pořadatelů sjednat si pojištění kryjící storno poplatky dle objednatelova uvážení.

V. Odstoupení od smlouvy pořadateli

 1. pořadatelé jsou oprávněni odstoupit od smlouvy s objednatelem v průběhu pobytu či před jeho zahájením v případě, že objednatel nedodá požadované dokumenty při nástupu dítěte na tábor/camp. (Zejména platný lékařský posudek o způsobilosti dítěte k účasti na letním táboře/campu, potvrzení o bezinfekčnosti, souhlas se zpracováním osobních údajů, kopie průkazky pojištěnce)
 2. Pořadatelé jsou oprávněni zrušit smluvní vztah s objednatelem, pokud dítě nesplňuje zdravotní (fyzické či psychické) požadavky pro pobyt dítěte na letním táboře určeném pro rekreaci zdravých dětí, jež nevyžadují péči nad míru vzhledem k věku obvyklou a jsou schopny podřídit se táborovému režimu. Stejně tak jsou pořadatelé oprávněni zrušit smluvní vztah s objednatelem, pokud dítě opakovaně či zvláště závažným způsobem porušuje táborový řád, který je přílohou smluvních podmínek.
 3. Pořadatelé můžou od smlouvy s objednatelem odstoupit v případě, kdy se ukáže, že údaje v přihlášce či v dokumentech odevzdaných při nástupu dítěte na tábor byly vyplněny nesprávně, neúplně či byla zamlčena fakta důležitá pro nekomplikovaný průběh táborového pobytu (např. skutečnosti o zdravotním stavu dítěte).
 4. V případě zrušení pobytu pořadateli dle čl. V, bodů 1 – 3 smluvních podmínek může objednatel uplatnit nárok výhradně jen na proplacení poměrné části stravovacího limitu (80 Kč/den), a to v případě, kdy nárokovaná vratná částka přesahuje limit 390 Kč. Výše vratné částky za stravovací limit se vypočítává ode dne následujícího po odjezdu dítěte z tábora, poslední jídlo (sobotní snídaně) do ní zahrnuto není.
 5. Pořadatelé jsou oprávněni zrušit smluvní vztah s objednatelem, pokud zahájení akce či jejímu pokračování brání tzv. vyšší moc. (Např. přírodní katastrofy, epidemická situace vrcholící zákazem pořádání dětských zotavovacích akcí atp.) V takovém případě předčasného ukončení či zrušení pobytu má objednatel nárok na proplacení poměrné části stravovacího limitu (80 Kč/den), poměrné části ceny ubytování a poměrné části nákladů na program, a to v případě, kdy nárokovaná vratná částka přesahuje limit 390 Kč. Výše vratné částky se v tomto případě vypočítává ode dne následujícího po odjezdu dítěte z tábora, odjezdový den (sobota) do ní zahrnut není.
 6. Vratné částky vzniklé na základě odstoupení od smlouvy pořadateli jsou pořadatelé povinni zaslat na účet objednavatele nejpozději do 1.10.2023.
 7. V případě ukončení pobytu ze strany pořadatelů z důvodů uvedených ve smluvních podmínkách v sekci V, bodech 1, 2, 3 a 5 je objednatel povinen převzít si dítě osobně do 24 hodin, případně pověřit plnou mocí zmocněnce pro tento úkon, který proběhne ve lhůtě 24 hodin od oznámení této skutečnosti pořadateli (osobně či telefonicky).

VI. Reklamace služeb

 1. Objednateli vzniká právo na reklamaci v případě, kdy kvalita či rozsah poskytovaných služeb neodpovídá platným legislativním normám pro dětské hromadné pobytové či znění smluvních podmínek
 2. Objednatel je povinen případnou reklamaci uplatnit bezodkladně, aby mohla být zjednána okamžitá a účinná náprava v průběhu pobytu, případně je objednatel povinen reklamovat služby bezprostředně po zjištění nedostatků, nastane-li taková situace po ukončení pobytu. Reklamaci je možno provést elektronicky na e-mail: rosch@roschdesign.cz nebo telefonicky na čísle 777-490-338 nebo 739-260-895.
 3. Pořadatelé jsou v případě, že je reklamace oprávněná, povinni sjednat okamžitou účinnou nápravu, jakmile takovou reklamaci od objednatele obdrží.

VII. Další ujednání

 1. Objednatel prohlašuje, že jeho dítě bylo očkováno v souladu s platnou legislativou.
 2. Objednatel se zavazuje, že dítě při nástupu na tábor podstoupí vstupní zdravotní prohlídku včetně kontroly vlasů. Při zjištění akutního onemocnění dítěte (včetně nalezení vši dětské, živých či mrtvých hnid) jsou pořadatelé oprávněn nepřijmout dítě na tábor/camp a to až do kompletního uzdravení (či kompletního odstranění pedikulózy). Objednatel v takovou chvíli není oprávněn nárokovat si jakoukoli finanční kompenzaci ze strany pořadatelů.
 3. Objednatel bere na vědomí, že pokud má s sebou dítě při nástupu na tábor mobilní telefon a/nebo zařízení jako smart watch, musí o tomto faktu objednatel obeznámit oddílového vedoucího. Objednatel souhlasí s tím, že dítě má možnost během pobytu taková zařízení mít u sebe pouze v průběhu poledního klidu, po zbytek dne jsou telefony i chytré hodinky uloženy v odpovídajícím trezoru. Za věci uložené v trezoru ručí po dobu jejich úschovy pořadatelé.
 4. Objednatel souhlasí, že jakékoli medikamenty (léky, vitaminy…), které dítě na tábor přiveze, musí být nahlášeny a odevzdány táborovým zdravotníkům při nájezdu, zdravotník pak takové léky patřičně skladuje a dohlíží na to, že dítě užívá léčiva v souladu s předpisem lékaře či přáním rodiče.
 5. Pořadatelé jsou zodpovědný pouze za cennosti, které dítě předá do úschovy oddílového vedoucího (hotovost, přístroje, šperky…). Pokud si dítě navzdory doporučení nechá cennosti u sebe, pořadatelé za ně nenesou jakoukoli hmotnou odpovědnost.
 6. Objednatel souhlasí s tím, že na základě úsudku zdravotníka může být dítě v případě úrazu či onemocnění přepraveno soukromým osobním automobilem k ošetření či diagnostice na odpovídající lékařské pracoviště. V takovém chvíli bude s dítětem ve voze zástupce pořadatelů, zdravotník nebo člen vedení tábora.
 7. Objednatel bere na vědomí, že pořadatelé ručí za společné umístění do oddílu a na ubytování (v případě stejnopohlavních dvojic) u dvojice dětí, která se vzájemně napsala do přihlášky v kolonce „kamarád“.
 8. Objednatel uděluje pořadatelům tábora/campu souhlas s případným provedením prohlídky osobních věcí svého dítěte v případě důvodného podezření na závažné porušení táborového řádu (v případě podezření na držení zakázaných předmětů či odcizení majetku v průběhu táborového pobytu).
 9. Objednatel přijímá odpovědnost za škody způsobené dítětem během jeho pobytu úmyslně či z nedbalosti. V případě finančních nákladů na opravu či náhradu se objednatel zavazuje vzniklou škodu uhradit v hotovosti, při ukončení pobytu.
 10. Na základě doporučení Ministerstva zdravotnictví České republiky o omezení kontaktů táborového kolektivu s okolím (nelze zaručit bezinfekčnost) souhlasí objednatel se skutečností, že dítě v průběhu konání tábora není možné navštěvovat. Pořadatelé tímto opatřením chrání zdraví dětí, zároveň tak brání psychickému strádání jak mezi dětmi, jejichž rodiče na návštěvu nedorazili, tak dítěte objednatele, u něhož může návštěva rodiče vyvolat následnou psychickou nepohodu z opakovaného odloučení.
 11. Objednatel souhlasí s případným užitím fotografií či videozáznamů, zachycujících jeho dítě, v rámci propagace aktivit pořadatelů.

12. Pořadatelé jsou oprávněn při ukončení pobytu svěřit dítě pouze jeho
zákonnému zástupci, nebo zmocněnci, jemuž pro vyzvednutí dítěte udělil
zákonný zástupce plnou moc.

 1. Objednatel je seznámen se zakázaným vybavením pro účely táborového pobytu. Mezi zakázané položky patří drogy, alkohol, nikotinové či tabákové výrobky, zbraně, pyrotechnika, erotický obsah, notebooky, tablety, přenosné mediální přehrávače, přenosné reproduktory, symboly propagující hnutí směřujících k potlačení práv a svobod člověka (extremistické symboly).

VIII. Závěrečná ustanovení

 1. Objednatel prohlašuje, že je z pozice zákonného zástupce oprávněn jednat za účastníka pobytu.
 2. Zasláním řádně vyplněné elektronické přihlášky a potvrzením rezervace pobytu formou uhrazení zálohové částky či plné ceny pobytu stvrzuje objednatel svůj souhlas se smluvními podmínkami a prohlašuje, že je s nimi obeznámen.
 3. Pořadatelé se zavazují zajistit ochranu osobních dat objednatele či jeho dítěte před nepovolanými osobami.
 4. Objednatel souhlasí s použitím osobních údajů svých či svého dítěte v souladu se zákonem č. 101/ 2000 Sb., a to výlučně pro potřeby aktivit pořadatelů.
 5. Záležitosti, jež smluvní podmínky neupravují, podléhají zákonu č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

6. Tyto smluvní podmínky se vztahují na táborové pobyty pořádané v období od 1. 8. 2023 do 31. 12. 2023.